Thay đổi tốc độ lăn chuột trong Ubuntu/Linux Mint

Dùng Linux Mint rất sướng rồi, nhưng có cái lăn chuột là hơi lởm, chậm rì làm duyệt các trang dài rất cực. Dưới đây là giải pháp giải quyết vấn đề này. Cài đặt gói imwheel Sau đó tạo một bash script, đặt tên là wheel.sh với nội dung như trong file pastebin này.… Continue reading Thay đổi tốc độ lăn chuột trong Ubuntu/Linux Mint