Contest Compendia giải thưởng ß 84K (~$5,000 USD)

Compendia là hệ sinh thái chạy trên Ark Core, họ có coin là BIND (ticker: ß). 1 ß giá trị khoảng 0,05$, trade trên Uniswap. Tháng 3 này Compendia có nhiều tin tức ra mắt sản phẩm quan trọng. Một nhóm hơn 20 delegate/validator trong đó có mình (arktoshi) đã ủng hộ mỗi người 2.000… Continue reading Contest Compendia giải thưởng ß 84K (~$5,000 USD)