ARK có phải fork từ Lisk?

Nhiều người cho rằng ARK là fork từ Lisk, điều này là sai. ARK và Lisk bắt nguồn từ mã nguồn Crypti. Lisk fork ra từ Crypti, còn ARK được phát triển từ mã nguồn Crypti và được viết lại mới hoàn toàn dựa trên code gốc Crypti, code Lisk và code ARK, tựu lại thành ARK Core V2 hoàn toàn mới, riêng biệt.

Thông tin này được Matthew_DC, thành viên sáng lập Crypti, nay là thành viên sáng lập ARK xác nhận.