Đọc/ghi ổ cứng Mac định dạng HFS+ journaled trên Ubuntu

Những ổ cứng format định dạng HFS+ journaled mặc định sẽ đọc được trên Ubuntu và không ghi được. Để xử lý vấn đề này thì cần cài gói “hfsprogs“.

Cài đặt gói “hfsprogs”

sudo apt-get install hfsprogs

Dùng lệnh fdisk để xác định đúng ổ cứng cần mount.

sudo fdisk -l

Tạo thư mục để mount ổ cứng vào.

sudo mkdir /home/ark/Downloads/mybook

Kiểm tra xem ổ cứng cần mount có ổn không. Giả sử trong trường hợp này ổ cần mount là ổ /dev/sdd2.

sudo fsck.hfsplus -f /dev/sdb2

Hiển thị như thế này là ok rồi.

Tiến hành mount ổ cứng vào thư mục đã tạo, ở trường hợp này là thư mục nằm ở đường dần /home/ark/Downloads/mybook.

sudo mount -t hfsplus -o force,rw /dev/sdd2 /home/ark/Downloads/mybook/

Sau đó, tiến hành phân quyền thư mục mybook để có thể đọc/ghi như thường.

sudo chown -R ark:ark /home/ark/Downloads/mybook

Tham khảo: https://askubuntu.com/questions/332315/how-to-read-and-write-hfs-journaled-external-hdd-in-ubuntu-without-access-to-os