Notes lại vài thứ hay ho về Anki

Danh sách add-ons Anki

Cài nhanh: 300884351 1020366288 1421528223 1483620388 564851917 874215009 1807206748

  • Reset Card Scheduling: 300884351
  • AnkiConnect 2055492159
  • Edit Field During Review: 1020366288
  • Deck Stats: 1421528223
  • Syntax Highlighting for Card Layout Editor: 1483620388
  • Advanced Browser Sidebar: 564851917
  • Advanced Browser: 874215009
  • Fast Word Query: 1807206748
  • Fastbar (giải nén vào thư mục addons21)

Video: https://www.youtube.com/channel/UCI62luUdiDQ-6b9ZTzDOZAA

Card Anki đẹp

<span class=["']chn_(tran|sent)["']>[^<]*?<[^>]+> // Xóa tiếng Trung Quốc