Thay đổi tốc độ lăn chuột trong Ubuntu/Linux Mint

Dùng Linux Mint rất sướng rồi, nhưng có cái lăn chuột là hơi lởm, chậm rì làm duyệt các trang dài rất cực. Dưới đây là giải pháp giải quyết vấn đề này.

Cài đặt gói imwheel

sudo apt-get install imwheel zenity

Sau đó tạo một bash script, đặt tên là wheel.sh với nội dung như trong file pastebin này.

Rồi mở Terminal lên chạy file này

bash wheel.sh

Sau đó sẽ xuất hiện giao diện chỉnh tốc độ lăn chuột. Tốc độ phù hợp là 10. Nếu để cao hơn thì chuột lăn như ngựa uống thuốc kích dục luôn.

Tham khảo tại: