Ѧ là biểu tượng chính thức của ARK

Ѧ là biểu tượng chính thức của ARK. Nó đại diện cho chữ A nằm trong từ ARK, nhưng thực tế nó bắt nguồn từ bảng chữ cái Cyrillic và được đặt tên chính thức là Little Yus. Nó có giá trị về mặt con số là 900 và đại diện cho nguyên âm phía trước mũi tên Slavonic phổ biến: ę. #arkfacts @FactsArk @ArkEcosystem