Bạn có thể cài game trong ví ARK dành cho desktop

Bạn có biết: Bạn có thể chơi game ngay bên trong ví ARK của bạn. Thách thức bạn bè trong game và nhận về ARK. Để chơi game, hãy vào tab Plugins và cài các game có sẵn trong đó.